Teruggebeld worden?Opzeg reminder


Het laatste nieuwsGoogle voegt groepsgesprekken uit Hangouts binnenkort toe aan Google Chat

Google voegt vanaf 3 december ondersteuning voor Hangouts-groepsgesprekken toe aan zijn Chat-dienst. Daarmee k...

Lees meer...


Vriend van:


     GSM Retourplan

Volg je ons al?
Door Voice Telecom heeft u geen onnodige zorgen meer om telefonie. Voice Telecom is nuchter en straight to the point. Bij Voice Telecom heeft u veel voordelen, en betaald u nooit teveel.

Algemene voorwaarden

Voice Telecom

Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Voice Telecom: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Voice Telecom
gevestigd aan de Castor 59 te Lemmer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder KvK-nummer 52059928;
b. klant: iedere wederpartij die met Voice Telecom een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Voice Telecom en de klant;
a. dienstenaanbieder: de leverancier bij wie Voice Telecom voor de klant een dienst
aanvraagt, zoals een telefoonaansluiting of een voip-aansluiting;
d. product: het product dat Voice Telecom in het kader van de overeenkomst aan de klant
levert;
e. diensten: de (online) diensten die in het kader van de overeenkomst aan de klant
worden geleverd;
f. website: de website die door Voice Telecom wordt beheerd en waarop de klant, na te
hebben ingelogd, de informatie uit het ritregistratiesysteem kan bekijken

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Voice Telecom en de
klant.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
Voice Telecom voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing. Voice Telecom en de klant zullen dan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Offertes
3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 Offertes zijn 14 dagen geldig. Indien de klant de offerte niet binnen 14 dagen heeft aanvaard,
dan vervalt de offerte en kan eventueel door Voice Telecom een nieuwe offerte worden
uitgebracht.
3.3 Voice Telecom is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of
programmeerfouten in haar offerte, mailings of op de website.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod, is Voice Telecom daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Voice Telecom niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant binnen 14 dagen de
ondergetekende offerte aan Voice Telecom heeft geretourneerd.
4.2 Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan, dan is het niet mogelijk de
overeenkomst tussentijds op te zeggen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Voice Telecom zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend
beroepsbeoefenaar uitvoeren.
5.2 Voice Telecom is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de
klant de door Voice Telecom verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze
als door Voice Telecom gewenst, heeft verstrekt.
5.3 Voice Telecom heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving
aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van
derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten
verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen.
5.4 Voice Telecom garandeert niet dat de diensten of de website zonder onderbreking of fouten
zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
5.5 Voor de diensten is Voice Telecom afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen.
Voice Telecom is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook,
veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in
de netwerken of infrastructuur van derde partijen.
5.6 In noodgevallen waarin Voice Telecom het redelijk acht, is zij gerechtigd zonder
voorafgaande bekendmaking aan de klant, veranderingen met betrekking tot de door Voice
Telecom te verlenen dienst aan te brengen of andere tijdelijke maatregelen te nemen die zij
op dat moment nodig acht om de continuïteit van de dienst te kunnen waarborgen. De klant
zal hier zo spoedig mogelijk over worden geïnformeerd.
5.7 Voice Telecom is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de klant, voortvloeiende
uit de maatregelen als bedoeld in lid 6 van dit artikel. Indien dergelijke maatregelen genomen
worden, is de klant niet gerechtigd zich eenzijdig aan haar verplichtingen te onttrekken.
5.8 Voice Telecom is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid
van de klant.

Artikel 6 Onderhoud
6.1 Voice Telecom kan gedurende de overeenkomst onderhoud verrichten aan haar diensten
waardoor de klant tijdelijk geen gebruik kan maken van de diensten. In een dergelijk geval
heeft de klant geen recht op enige vorm van compensatie, tenzij de niet-beschikbaarheid van
de dienst door toedoen van Voice Telecom onredelijk lang is.
6.2 De klant wordt vooraf op de hoogte gesteld van de onderhoudswerkzaamheden die
uitgevoerd gaan worden. Indien er sprake is van een noodgeval, dan kunnen
onderhoudswerkzaamheden zonder voorafgaande bekendmaking worden uitgevoerd.

Artikel 7 Positie van Voice Telecom
7.1 Indien Voice Telecom in het kader van de overeenkomst een dienst voor de klant aanvraagt
bij een dienstenaanbieder, dan treedt Voice Telecom op als bemiddelaar en komt de
overeenkomst tot stand tussen de klant en de dienstenaanbieder.
7.2 Indien de dienstenaanbieder zijn verplichtingen jegens de klant niet of niet naar behoren
nakomt, dan kan Voice Telecom daar nimmer aansprakelijk voor worden gesteld. Dit is een
zaak tussen de klant en de dienstenaanbieder.

Artikel 8 Prijzen
8.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt en exclusief btw.
8.2 Indien met de klant een bepaalde prijs is overeengekomen, dan is Voice Telecom niettemin
gerechtigd tot verhoging van de prijs.
8.3 De klant wordt schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld van een prijswijziging.
8.4 De overeengekomen prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten.

Artikel 9 Meerkosten
9.1 Indien de overeenkomst op verzoek van de klant wordt uitgebreid of gewijzigd of indien er
sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kan dat tot meerkosten leiden. De klant
wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de meerkosten.

Artikel 10 Verplichtingen van de klant
10.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en apparatuur, waarvan Voice Telecom
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Voice Telecom ter
beschikking worden gesteld.
10.2 De klant is verantwoordelijk voor het in acht nemen van door Voice Telecom gegeven
instructies en/of adviezen.
10.3 De klant is gehouden Voice Telecom onverwijld te informeren omtrent feiten en
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen
zijn.
10.4 Voice Telecom kan in het kader van de overeenkomst aan de klant inlogcodes verstrekken.
De klant is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inlogcodes. Voice Telecom kan
er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van
de inlogcodes van de klant.
10.5 De klant draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur of overige faciliteiten
welke gebruikt worden voor het benaderen van de diensten.
10.6 De klant vrijwaart Voice Telecom voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
10.7 Indien de klant niet aan zijn verplichtingen jegens Voice Telecom heeft voldaan, dan heeft
Voice Telecom het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de daaruit
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te
brengen.

Artikel 11 Garantie
11.1 Indien op een product een (fabrieks)garantie wordt gegeven, dan wordt dit bij het tot stand
komen van de overeenkomst aan de klant gemeld. De klant ontvangt een schriftelijk of
elektronisch bewijs van de garantie.
11.2 De garantie is beperkt tot het kosteloos repareren of vervangen van onderdelen of van het
product die tijdens de garantieperiode een gebrek vertoont. Voice Telecom zal slechts
aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17 van deze algemene voorwaarden.
11.3 Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.
11.4 De klant kan geen beroep op de garantie doen indien een gebrek aan het geleverde product
het gevolg is van:
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik;
c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;
e. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
f. schade veroorzaakt door derden;
g. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 12 Levering
12.1 De door Voice Telecom opgegeven levertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
12.2 In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten
gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Voice Telecom ligt en niet aan
haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van
deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij
ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
12.3 De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in
gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn
rekening.

Artikel 13 Betaling
13.1 De klant dient de van Voice Telecom ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de
factuurdatum.
13.2 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de betalingstermijn van 14 dagen, dan is
de klant, na door Voice Telecom ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een
redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de
datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling
de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de
klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant.
13.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de
vorderingen van Voice Telecom op de klant onmiddellijk opeisbaar.
13.4 Indien de klant (tijdelijk) geen gebruik kan maken van het door Voice Telecom geleverde
doordat de dienstverlening van een derde (tijdelijk) niet naar behoren functioneert of doordat
een derde de dienstverlening aan de klant heeft beëindigd, dan geeft dat de klant niet het
recht om de betaling van de aan Voice Telecom verschuldigde bedragen op te schorten.

Artikel 14 Klachten en verjaring
14.1 Klachten behoren binnen bekwame tijd nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt
had kunnen zijn, door de klant schriftelijk of elektronisch bij Voice Telecom te zijn ingediend.
14.2 Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat de klant of niet
geautoriseerde derden iets aan het product hebben veranderd dat direct of indirect verband
houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van Voice Telecom
geschiedt en in noodgevallen waarin de klant zich vooraf onmogelijk met Voice Telecom
heeft kunnen verstaan, doch niettemin Voice Telecom terstond van het noodgeval in kennis
heeft gesteld.
14.3 Indien een klacht gegrond is, dan dient de klant Voice Telecom de gelegenheid te geven om
alsnog de werkzaamheden te verrichten zoals overeengekomen of om een vervangend
product leveren.
14.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden dan wel het leveren
van een nieuw product niet meer mogelijk of zinvol is, zal Voice Telecom slechts
aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17 van deze algemene voorwaarden.
14.5 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens
Voice Telecom vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment
waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Voice
Telecom kan aanwenden.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding
15.1 Voice Telecom is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen
uit de overeenkomst niet nakomt.
15.2 Voorts is Voice Telecom bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
15.3 Voice Telecom is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal
nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet
behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar
rechtvaardigt.
15.4 Voice Telecom is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van
betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard
of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te
voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of
ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
15.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Voice Telecom op de klant
onmiddellijk opeisbaar. Indien Voice Telecom de nakoming van de verplichtingen opschort,
behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud
16.1 Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Voice Telecom,
totdat alle vorderingen die Voice Telecom op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn
betaald.
16.2 Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de
producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.
16.3 De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de
nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Voice Telecom te bewaren.
16.4 Voice Telecom is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en
nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming
van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan
verkeren. De klant zal Voice Telecom te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen
en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van
Voice Telecom.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
17.1 Voice Telecom kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een
direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of
laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze
algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere
personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
17.2 Voice Telecom is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Voice
Telecom is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
17.3 Voice Telecom is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het product, aan andere
zaken of aan personen, door bijvoorbeeld verkeerd, ondeskundig gebruik of gebruik in strijd
met de gebruiksaanwijzing van het product.
17.4 In geen geval is Voice Telecom aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt
doordat de klant het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd.
17.5 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Voice Telecom geleverde
product, sluit Voice Telecom iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en
eventuele (gevolg-) schade.
17.6 Voice Telecom is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden
door de klant verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur en
programmatuur van de klant.
17.7 Voice Telecom garandeert niet dat de website te allen tijde en zonder onderbrekingen of
storingen toegankelijk is. Voice Telecom streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24
uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor
onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.
17.8 Voice Telecom is niet aansprakelijk voor de schade die de klant heeft geleden ten gevolge
van de onderbrekingen verwoord in lid 7 van dit artikel, tenzij de onderbreking door toedoen
van Voice Telecom onredelijk lang is.
17.9 Voice Telecom kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gebreken en/of storingen in de
diensten die door dienstenaanbieders of internetproviders worden geleverd.
17.10 Voice Telecom is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
17.11 Indien Voice Telecom aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Voice Telecom beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van
Voice Telecom gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering
overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van
Voice Telecom beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
17.12 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Voice Telecom of
haar ondergeschikten.

Artikel 18 Overmacht
18.1 Van overmacht aan de zijde van Voice Telecom is o.a. sprake indien Voice Telecom
verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te
voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest,
brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen,
defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere
telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt
begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), werkstaking, blokkades,
bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van
weeromstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Voice Telecom als in
het bedrijf van de klant als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
18.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van dienstenaanbieders of andere
leveranciers ten gevolge waarvan Voice Telecom haar verbintenissen niet of niet tijdig of niet
volledig kan nakomen.
18.3 Voor zover Voice Telecom ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk
haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan
het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Voice
Telecom gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
factureren. De klant is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke
overeenkomst.

Artikel 19 Geheimhouding
19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts
gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 20 Intellectuele eigendomsrechten
20.1 Alle rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van
informatie met betrekking tot de diensten en de website (incl. standaardaanpassingen en
updates), databanken, documentatie, apparatuur of materialen komen uitsluitend toe aan
Voice Telecom of aan haar licentiegevers.
20.2 Het is Voice Telecom toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden
ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de diensten en de website.
20.3 Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan
wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele
eigendom uit de website, documentatie, apparatuur of materialen te verwijderen, te wijzigen
of onherkenbaar te maken.
20.4 De klant vrijwaart Voice Telecom voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de
uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 21 Monsters en modellen
21.1 Is aan de klant een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als
aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren
product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 22 Slotbepalingen
22.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde
van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de
overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft
aanvaard.
22.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
22.3 Op elke overeenkomst tussen Voice Telecom en de klant is Nederlands recht van
toepassing.
22.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Voice Telecom worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Voice Telecom gevestigd
is.

 

Voice Telecom
Houtsaachmole 3-C
8531 WC Lemmer

E :  info@voicetelecom.nl